Beleidsontwikkeling

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Gemeenten zijn vanaf die datum verantwoordelijk voor mensen met arbeidsvermogen die ondersteuning nodig hebben. De transformatie binnen het sociaal domein gaat verder dan de invoering van wetgeving alleen.

De veranderingen vergen een andere houding van iedereen binnen de eigen organisatie. De  eigen verantwoordelijkheid van de burger komt nog meer centraal te staan. Bijstandontvangers moeten beseffen dat een uitkering geen keuze is, maar noodzaak. Wie kan werken heeft de plicht om voor de eigen boterham te zorgen. Sentenz is van mening dat iedereen bepaalde talenten heeft. Ook mensen die (tijdelijk) niet kunnen werken zijn in staat om iets terug te doen voor de uitkering en de gemeenschap.

 

Een uitkering wordt alleen nog toegekend aan mensen die alle rechten en plichten nakomen en zich aan de spelregels houden. De financiële druk vraagt om creativiteit en dwingt tot het maken van keuzes. Vraagt u zich af hoe u uw bijstandsbeleid effectief verbindt met uw Wmo-beleid of hoe kunt u praktisch regelt dat bijstandontvangers een tegenprestatie leveren en het mes  aan meerdere kanten snijdt? Wilt u concreet (uitvoerings)beleid laten opstellen of uw verordeningen, beleidsregels, (intern) controleplan, normenkaders of werkprocessen herijken? Sentenz helpt u graag!